NdependIT - Betingelser
NdependIT - IT Consulting - Legal Advice
Forretningsbetingelser

NdependIT
CVR-nr. 17 48 08 39 (Nyt under etablering)
Birkelyvej 5
4180 Sorø

Tel.: +45 28 11 80 62
Mail: info@ndependit.com

Bankoplysninger:

Danske Bank
Reg.nr.: 0573
Kontonr.: 3457241852

Forretningsbetingelser:

Første indledende telefonsamtale vil typisk være gratis, hvis sagen ikke påbegyndes.

Samarbejdet med en klient begynder som udgangspunkt med et møde, hvor parterne taler sammen om rammerne for det fremtidige samarbejde.

Vi er opmærksomme på, at det er vigtigt for klienten, at opgaven løses hurtigt, og det er en mærkesag for os, at vi - uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet - udfører opgaver hurtigt og effektivt.

Fortrolighed:

Fortrolighed og tillid er en forudsætning for vores samarbejde med klienten. Alle oplysninger modtaget fra en klient eller om en klient bliver behandlet fortroligt.

Salær:

Vores tilfredse klienter kræver størst mulig åbenhed vedrørende prisen, inden en sag påbegyndes.

Hvis sagens omfang kan fastlægges med rimelig sikkerhed, tilbyder vi gerne en fast pris,
ellers giver vi gerne et prisoverslag på, hvad vores honorar vil blive. Når sagen er  igangværende holder vi løbende klienten orienteret om status på salærets størrelse.

Ved honorarberegning tages udgangspunkt i den tid, der er medgået til sagens behandling, idet der dog ligeledes tages hensyn til sagens karakter. De positive involverede økonomiske værdier og interesser samt det gode resultat, der opnås for klienten, er os uvedkommende ved salærets beregning.

Timetaksten ligger typisk i niveauet kr. 1.150 - 3.000 ekskl. moms.

Vi beder typisk om deponering af et acontobeløb ved længerevarende sager. Det vil dog altid være baseret på en konkret vurdering og aftale, i det enkelte tilfælde, hvilken afregningsform der er mest hensigtsmæssig.

Fakturering:

Der faktureres som udgangspunkt månedsvis bagud. I mindre sager kan fakturering ske, når sagen er afsluttet.

Betalingsbetingelser:

Vores betalingsbetingelser er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Ansvar:

NdependIT er ansvarlige over for klienten efter dansk rets almindelige regler ogretsplejeloven.

Vi kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. Vores ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til den garantisum som vores forsikring dækker (svarende pr. oktober 2019 til 5 mio.kr).

Lovvalg og værneting:
Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.
 
Kontakt os gerne på telefon +45 28 11 80 62 for en uforpligtende samtale.